Category Archives: DOKUMENTY

SAMODZIELNE POWROTY UCZNIA ZE SZKOŁY

Prosimy o zapoznanie się z poniższym oświadczeniem. Jeśli dziecko w roku szkolnym 2017/2018 będzie samodzielnie wracało po zajęciach do domu, bardzo prosimy o wypełnienie oświadczenia i dostarczenie do wychowawcy.

Ośw do odbioru dziecka

DOKUMENTY DO UBEZPIECZENIA NNW

Dokumenty do ubezpieczenia NNW – udostępnione Rodzicom przez ubezpieczyciela:

polisy (na każdy z wariantów odrębna), wzór wykazu osób, OWU, tabela uszczerbków, instrukcja zgłaszania roszczeń, wniosek do zgłoszenia roszczenia.

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO GIMNAZJUM

Organizacja roku szkolnego G. 2017-2018 kalendarz

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

Organizacja roku szkolnego SP 2017-2018 kalendarz

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami.

ważne informacje aktualne

NABÓR DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2017/2018

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru do świetlicy szkolnej 2017/2018, oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Zasady rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki oraz z zasadami rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki na rok szkolny 2017 / 2018.

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna do szkoły/przedszkola/ośrodka /doc/

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej /doc/

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W DZIEKANOWIE LEŚNYM


Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Etyka

Tryb odwoławczy od oceny zachowania

Tryb odwoławczy od oceny zachowania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia mają prawo odwołać się od ustalonej przez wychowawcę klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następującym trybie:

 1. a) odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie zastrzeżeń, np. niezgodność z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów…, uzasadnione względy zdrowotne, które mogły mieć wpływ na zachowanie dziecka, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inne przyczyny wynikające z nadzwyczajnej sytuacji losowej dziecka
 2. b) dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzi on sam jako przewodniczący wychowawca klasy, pedagog szkolny oraz opiekun samorządu szkolnego ( w skład komisji wchodzą tylko członkowie Rady Pedagogicznej, gdyż omawiane informacje należą do poufnych)
 3. c) po sprawdzeniu procedury wystawiania oceny zachowania, zgodności jej z obowiązującym prawem, z informacjami zawartymi w dzienniku lekcyjnym, tj. notatki o zachowaniu i frekwencji, oraz po zapoznaniu się z treścią zastrzeżeń, komisja podejmuje decyzję o zasadności lub nie .zasadności oceny, którą wystawił wychowawca,
 4. d) w przypadku uznania zasadności odwołania ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor powołuje komisję w składzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku § 17.4,
 5. e) komisja ustala przez głosowanie ostateczną ocenę zachowania, która nie może być niższa od oceny wystawionej wcześniej,
 6. f) ostateczną ocenę komisja przekazuje zainteresowanym w formie pisemnej następnego dnia.
 7. g) z pracy komisji sporządza się protokół, który zawiera skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
 8. h) zastrzeżenia dotyczące oceny zachowania będą rozpatrywane w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Kryteria oceny zachowania

KRYTERIA OCENY  ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im: M. KONOPNICKIEJ DZIEKANOWIE LEŚNYM


I.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ocena zachowania wyraża opinię szkoły o:

 1. l) funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

II.

Ocena zachowania powinna wyrażać:

1) stopień pilności i systematyczności ucznia w wypełnianiu obowiązków szkolnych takich jak:

 1. a) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,
 2. b) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
 3. c) sumienność w nauce?
 4. d) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu trudności w nauce,
 5. e) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
 6. f) uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, np. praca w samorządzie szkolnym lub klasowym, udział w opiece nad pracownią, pomoc w nauce słabszym kolegom, redagowanie gazetki szkolnej, kroniki klasowej lub szkolnej, itp.,
 7. g) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, , h) przestrzeganie zarządzeń porządkowych szkoły,

2) stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego, kultury osobistej, poprawnej postawy wobec kolegów i innych osób, a więc: a) sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,

 1. b) dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji,
 2. c) dbałość o zdrowie swoje i innych, nie uleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nałogów, .
 3. d) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, a także o ład i estetykę otoczenia,
 4. e) właściwe reagowanie na przejawy umyślnego niszczenia mienia społecznego i osobistego,
 5. t) kulturalna reakcja na uwagi i krytykę,
 6. g) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,
 7. h) udzielanie pomocy kolegom,
 8. i) uczciwość i prawdomówność w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 9. j) właściwe reagowanie na zachowanie innych,
 10. k) dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.

 Zachowanie ucznia ocenia się wg następującej skali

– wzorowe,

– bardzo dobre,

– dobre,

– poprawne,

– nieodpowiednie,

– naganne

1) ocenę wzorową osiąga uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania wymienione w punkcie II i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów, z tym że nie dotyczy to ucznia:

 1. a) wobec którego zastosowano zakaz udziału w imprezach klasowych lub szkolnych, wycieczkach, dyskotekach czy zajęciach pozalekcyjnych,
 2. b) który spóźnia się na lekcje lub ma godziny nieusprawiedliwione,
 3. c) który nie osiąga wyników na miarę swoich możliwości.

2) ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w punkcie II i wyróżnia się w realizacji co najmniej połowy z nich,

3) ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który w zasadzie spełnia kryteria określone w punkcie II,

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom, zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane efekty,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który często uchybia wymaganiom zawartym w punkcie II, a w szczególności brak u niego: systematyczności i punktualności w uczęszczaniu na zajęcia szkolne, sumienności w nauce, przestrzegania zarządzeń porządkowych, dbałości o zdrowie swoje i innych, właściwego reagowania na przejawy umyślnego niszczenia mienia społecznego i osobistego, kulturalnej reakcji na uwagi i krytykę, udzielania pomocy potrzebującym kolegom, dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, sposobu bycia nie naruszającego godności własnej i innych,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który łamie prawo, regulaminy szkolne, rażąco uchybia większości wymagań, a zastosowane przez szkołę i rodziców środki zaradcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

IV.

Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, wysłuchaniu opinii ucznia o swoim zachowaniu i postępowaniu oraz wysłuchaniu opinii klasy.

V.

Frekwencja nie może być jedynym kryterium oceny zachowani~ ale spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione wpływają na obniżenie tej oceny. Uczeń:

nie powinien uzyskać oceny bardzo dobrej przy więcej niż 5 spóźnieniach,

dobrej przy więcej niż 5 spóźnieniach i/lub 5 godzinach nieusprawiedliwionych, -poprawnej przy więcej niż 10 spóźnieniach i/lub 15 godzinach nieusprawiedliwionych,

jeżeli liczba spóźnień waha się w granicach od 10 do 20 a liczba godzin nieusprawiedliwionych dochodzi do 25, powinien otrzymać ocenę nieodpowiednią,

przy powyżej 20 spóźnieniach i/lub 25 godzinach nieusprawiedliwionych -powinien otrzymać ocenę naganną.

Wychowawca ma prawo do podwyższenia lub obniżenia oceny uwzględnia pozostałe elementy kryteriów oceny zachowania.

VI.

Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, a na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną- o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną.

VII.

Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną lub roczną wychowawca informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania. Po ustaleniu oceny, w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia przyjętych norm i zasad zachowania, wychowawca na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej może tę ocenę obniżyć.

VIII.

Na pisemną prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia wychowawca powinien uzasadnić wystawioną ocenę zachowania. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

dyrektor szkoły lub jego zastępca -jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy,

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

pedagog,

psycholog,

przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.

Ustalona przez komisję ocena zachowania jest ostateczna, ale nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej .

IX.

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna.

X.

Śródroczne i roczne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub

znacznym są ocenami opisowymi.

XI.

Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć dydaktycznych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

XII.

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej do końca nauki w szkole zobowiązany jest do posiadania zeszytu korespondencji lub dzienniczka ucznia, który służy do wpisywania ocen i do wszelkiej komunikacji między szkołą a domem ucznia. Dzienniczek/zeszyt korespondencji jest podpisany przez wychowawcę klasy i ostemplowany pieczęcią szkoły .Wychowawca przyjmuje usprawiedliwienia tylko i wyłącznie tam wpisane. Uczeń przynosi usprawiedliwienie na pierwsze zajęcia z wychowawcą.

Rodzice mają obowiązek telefonicznie informować szkołę o nieobecności dziecka. W szczególnych wypadkach brak takiej informacji może być traktowany jak nieobecność nieusprawiedliwiona.

Uczniowi nie wolno opuścić zajęć lekcyjnych bez wiedzy wychowawcy, jego zastępcy lub dyrektora szkoły. Tylko te osoby mogą zwolnić ucznia z zajęć. Samowolne opuszczenie lekcji jest równoznaczne z nieobecnością nieusprawiedliwioną.

REGULAMIN ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej


1.  Cele i zadania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zawarte są w Statucie i Szkolnym Programie Wychowawczym.

2.  Regulamin Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej określa zasady współżycia oraz prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej, których powinna łączyć życzliwość, lojalność, zrozumienie i szacunek.

Spis treści:

I.             Postanowienia ogólne

II.            Lekcja

III. Prace domowe, zeszyt przedmiotowy

 1. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne
 2. Frekwencja
 3. Dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia

VII.         Ocenianie uczniów

VIII.       Bezpieczeństwo i higiena

 1. Strój szkolny
 2. Sala lekcyjna
 3. Nagrody i wyróżnienia

XII.         Konsekwencje złego zachowania i kary

XIII.       Samorządność uczniowska

XIV.       Uczniowskie i szkolne tradycje

XV.         Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Każdy członek społeczności (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzice/ prawni opiekunowie) jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do: poszanowania swojej  godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia.

2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:

 • poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób,
 • dbania o dobro innych osób i dobre imię szkoły,
 • respektowania Regulaminu oraz podporządkowywania się uchwałom Rady Pedagogicznej i zarządzeniom dyrektora szkoły.

3. Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada za szkody uczynione swoim

zachowaniem drugiemu człowiekowi.

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury osobistej i dyscypliny pracy.

II. Lekcja

1. Uczniowie mają prawo do:

 • znajomości celu lekcji oraz jej zadań,
 • jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,
 • zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności,
 • pomocy ze strony nauczycieli,
 • informacji o swoich ocenach i kryteriach oceniania.

2. Uczniowie mają obowiązek:

 • aktywnego udziału w lekcji,
 • przestrzegania ustalonych zasad i przyjętego porządku w czasie lekcji,
 • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
 • uzupełniania braków wynikających z absencji,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni szkolnej,
 • przynoszenia na lekcje i przygotowywania odpowiednich materiałów i pomocy,
 • nie używania podczas lekcji telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem kalkulatora, kiedy to jest potrzebne).

3. Nauczyciel ma prawo:

 • wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania oraz podręcznika,
 • wyboru form i metod pracy na lekcji.

4. Nauczyciel ma obowiązek:

 • maksymalnie ułatwiać uczniowi zrozumienie tematu lekcji, motywować jego aktywność w wykonywaniu przez niego zadań na lekcji,
 • wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,
 • przygotowywać niezbędne środki dydaktyczne, zapewniać bezpieczne ich używanie,
 • skonfiskować telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne uczniowi, który używał je podczas lekcji oraz przekazać dyrektorowi szkoły, skąd może być odebrane przez  rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.

5. Dyrektor ma obowiązek:

 • zapewnić  nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne,
 • pełnić nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami.

III. Prace domowe, zeszyt przedmiotowy

 1. Uczeń ma prawo do:
 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe,
 • takiego zadania domowego, które uwzględnia jego psychiczne i fizyczne możliwości,
 • zapoznania przez nauczyciela z wymogami dotyczącymi prowadzenia zeszytu.

2.      Uczeń ma obowiązek:

 • starannego i sumiennego odrabiania zadań domowych,
 • zgłoszenia nauczycielowi na początku lekcji braku zadania z podaniem przyczyny,
 • starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymogami nauczycieli.

3.      Nauczyciel nie powinien zadawać prac pisemnych na ferie.

IV. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne

1.      Praca klasowa i sprawdzian obejmuje całe działy lub duże ich części; czas trwania prac klasowych i sprawdzianów wynosi 1-2 godziny lekcyjne.

2.      Kartkówka:

 • obejmuje treści co najwyżej 3 ostatnich lekcji,
 • czas jej trwania wynosi do 20 minut,
 • jej termin nie musi być wcześniej ustalony.

3.      Uczeń ma prawo do:

 • znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań jakim musi sprostać,
 • najwyżej 3 sprawdzianów/ prac klasowych w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż 1 dziennie,
 • znajomości terminu sprawdzianu/ pracy klasowej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

4.      Uczeń ma obowiązek:

 • przygotować się do pracy klasowej/ sprawdzianu,
 • przynieść materiały wymagane na sprawdzianie/ pracy klasowej (ćwiczenia, zbiory zadań, przybory, itp.),
 • brać udział w sprawdzianie/ pracy klasowej, chyba że ważne przyczyny usprawiedliwiają jego nieobecność,
 • poprawić sprawdzian/ pracę klasową lub napisać w innym terminie wg zasad ustalonych przez nauczyciela.

5.      Nauczyciel ma prawo do:

 • wyboru formy sprawdzianu/ pracy klasowej,
 • nie precyzowania terminu sprawdzianu/ pracy klasowej, jeśli uczniowie dezorganizowaliby proces kontroli przez absencję.

6.      Nauczyciel ma obowiązek:

 • przestrzegać zasad ilościowego obciążania uczniów sprawdzianami/ pracami klasowymi,
 • zapowiadać termin sprawdzianu/ pracy klasowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisać do dziennika lekcyjnego,
 • podać uczniom zakres materiału i wymagania do sprawdzianu,
 • rzetelnie sprawdzić prace uczniów, zapoznać uczniów z zasadami oceniania pracy,
 • omówić wyniki sprawdzianu (w terminie określonym przez nauczyciela, ale nie dłuższym niż 2 tygodnie),

7.      Rodzice mają prawo do zapoznania się z pracami klasowymi/ sprawdzianami dzieci zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela. Mają też obowiązek dopilnowania, aby dzieci poprawiły sprawdzian/ prace klasowe lub napisały je w innym terminie.

8.      Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek:

 • kontrolować zasady ilościowego obciążania uczniów pracami klasowymi/ sprawdzianami,
 • kontrolować sposób poprawiana prac przez nauczycieli, szczególnie w przypadku dużej ilości ocen niedostatecznych.

V. Frekwencja

 

1. Uczniowie mają obowiązek:

 • punktualnego przychodzenia na zajęcia,
 • usprawiedliwiania nieobecności w szkole w ciągu 7 dni od momentu powrotu do szkoły,
 • zgłaszania nauczycielowi, wychowawcy, zastępcy wychowawcy lub dyrektorowi informacji o złym samopoczuciu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji.

Uczniowie nie mogą bez wiedzy wychowawcy, zastępcy wychowawcy, dyrektora lub jego zastępcy opuszczać szkoły.

2. Nauczyciel ma obowiązek:

 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
 • usprawiedliwiania własnej nieobecności,
 • jak najwcześniejszego zawiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności w danym dniu (przed rozpoczęciem przez niego zajęć),
 • usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie,
 • w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia skontaktowania się z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami oraz wychowawcą klasy.

3. Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy,  zawody itp.) jest traktowana jako obecność z wpisaniem do dziennika lekcyjnego powodu tej nieobecności.

4.  Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole poprzez wpis w dzienniczku ucznia w ciągu tygodnia od chwili jego powrotu do szkoły.

5.  Ucznia może zwolnić do domu wychowawca lub zastępca wychowawcy, dyrektor szkoły lub jego zastępca.

6.  Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego lub osobistego zwolnienia rodziców/ prawnych opiekunów lub decyzji nauczyciela.

7.  W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom zastępstwo innego nauczyciela (w szczególnym przypadku opiekę świetlicy szkolnej lub dzień wcześniej poinformować o zwolnieniu z lekcji do domu w sposób przyjęty w szkole).

8.  W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek podjąć stosowne działania, co regulują odrębne przepisy.

9. O każdym przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej w terminie rodzice/ prawni opiekunowie niezwłocznie są informowani przez wychowawcę klasy.

10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w świetlicy   szkolnej, bibliotece lub pod opieką nauczyciela. W przypadku, gdy jest to ich pierwsza lekcja – przychodzą na drugą, a gdy jest ostatnia – mogą za zgodą rodziców/ prawnych opiekunów pójść do domu.

11. Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania

fizycznego, tylko w przypadku wyraźnego żądania rodziców są zwalniani do domu. W innym przypadku są obecni na zajęciach.

12. Ucznia, w przypadku złego samopoczucia można zwolnić do domu tylko pod opieką

rodzica/ prawnego opiekuna lub innej osoby dorosłej (wyznaczonej przez rodzica/ prawnego opiekuna).

13. Wychowawca klasy ma obowiązek wpisać do dziennika lekcyjnego sposób

kontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami w szczególnych przypadkach, a rodzice mają obowiązek uaktualniania danych (w tym telefonów kontaktowych).

VI. Dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia

1.      Dziennik lekcyjny pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i nie może być przekazywany przez uczniów.

2.      Dzienniczek ucznia jest obowiązkowym dokumentem szkolnym opieczętowanym pieczątką szkolną i każdy uczeń jest obowiązany przynosić go codziennie do szkoły.

VII. Ocenianie uczniów

1.      Ocenianie uczniów (ocenianie z przedmiotów i ocenianie zachowania) odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w WSO.

2.      Ocenie podlegają osobno – wiadomości i umiejętności oraz osobno – zachowanie.

3.      Uczeń ma prawo do:

 • znajomości kryteriów oceniania i wymagań z każdego przedmiotu oraz znajomości kryteriów oceny zachowania,
 • poprawiania swoich ocen – zgodnie z zasadami ujętymi w kryteriach oraz do poprawy oceny zachowania (od razu po zaistnieniu niewłaściwego zachowania, na ściśle określonych zasadach),
 • otrzymywania ocen z danego przedmiotu za wiedzę, a nie za zachowanie,
 • bieżącej informacji o swoich ocenach,
 • znajomości przewidywanej oceny z przedmiotów nauczania oraz oceny zachowania przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej w terminach określonych w organizacji roku szkolnego.

4.      Uczeń ma obowiązek:

 • na prośbę nauczyciela przedstawić dzienniczek ucznia lub zeszyt przedmiotowy w celu wpisania oceny, czy też przekazania rodzicom/ prawnym opiekunom uwag dotyczących postępów w nauce lub zachowaniu ucznia.

5.      Nauczyciel ma prawo do:

 • oceniania wiedzy i umiejętności dziecka zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania i wymaganiami,
 • informowaniu rodziców o ocenach i zachowaniu dziecka na lekcji.

6.      Nauczyciel ma obowiązek:

 • systematycznie oceniać i wpisywać oceny ucznia do dziennika lekcyjnego,
 • oceniać osobno wiedzę i osobno zachowanie dziecka oraz nie wystawiać cząstkowych ocen zachowania jako cząstkowych ocen z przedmiotu,
 • na życzenie informować rodziców o postępach w nauce ich dziecka.

7.      Ponadto nauczyciel – wychowawca ma obowiązek:

 • przekazywać rodzicom informację o cząstkowych ocenach ze wszystkich przedmiotów, raz na miesiąc – podczas zebrania rodziców,
 • poinformować rodziców o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieodpowiednią/ naganną zachowania w terminach określonych w organizacji roku szkolnego.

8.      Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo do:

 • znajomości ocen swojego dziecka,
 • informacji na temat stopnia przyswojenia materiału przez dziecko,
 • otrzymania informacji pisemnej – zestawienia wszystkich ocen cząstkowych swojego dziecka na comiesięcznym zebraniu rodziców.

9.      Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek:

 • na bieżąco zapoznawać się z ocenami,
 • uczestniczyć w zebraniach rodziców organizowanych przez szkołę,
 • poinformować szkołę o ewentualnych dysfunkcjach dziecka oraz dostarczyć opinię do pedagoga szkolnego, a w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji, która może wpłynąć na pogorszenie procesu przyswajania wiedzy czy pogorszenie zachowania – natychmiastowe poinformowanie o niej wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa lub dyrekcję szkoły,
 • systematycznie kontrolować i – na życzenie nauczyciela – podpisywać dzienniczek ucznia.

10.  Wprowadza się na zasadzie loterii cyfrowej jeden dzień zwolnienia z odpowiedzi ustnej ze wszystkich przedmiotów dla ucznia zapisanego w dzienniku lekcyjnym pod wylosowanym numerem. Losowanie dokonuje codziennie przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

11.  Zwolnienie wymienione w punkcie 10 nie obowiązuje w przypadku zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych, tj. prac klasowych, sprawdzianów, jak  i kartkówek, które zapowiedziane być nie muszą.

VIII. Bezpieczeństwo i higiena

1.      Uczniowie mają prawo do:

 • ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

2.      Uczniowie mają obowiązek:

 • podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,
 • wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
 • po ostatniej lekcji w danym dniu zejść do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić szkołę,
 • respektować regulaminy pracowni przedmiotowych i pozostałych pomieszczeń, w których regulaminy obowiązują,
 • o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy klasy, jego zastępcy, innemu nauczycielowi lub pielęgniarce szkolnej.
 • dbać o swoje zdrowie i higienę osobistą.

3.      Uczniom nie wolno:

 • zapraszać do szkoły osób obcych,
 • nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu innych,
 • przynosić do szkoły i zabierać na wycieczki przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,
 • przynosić i pić alkoholu, używać środków odurzających, palić tytoniu, używać otwartego ognia i środków pirotechnicznych.

4.      Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Jeżeli uczniowie przyjdą do szkoły wcześniej, nie powinni przebywać na korytarzu szkolnym lecz po przebraniu się powinni niezwłocznie przejść do świetlicy szkolnej lub do biblioteki.

5.      Nauczyciele mają prawo do:

 • ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,
 • korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej w razie wypadku lub złego samopoczucia.

6.      Nauczyciele mają obowiązek:

 • zapewnić uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,
 • zamykać sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe na okres przerw i po zakończonych zajęciach,
 • bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia, w szczególnych przypadkach nawet zaniechać prowadzenia zajęć,
 • rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami, niezwłocznie zawiadamiać rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole lub na wycieczce,
 • zapewnić opiekę choremu uczniowi.

7.      Rodzice mają obowiązek:

 • w razie złego samopoczucia lub wypadku dziecka w szkole, skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem,
 • przekazywać wychowawcy klasy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • na wezwanie szkoły przybyć po chore dziecko,

8.      Dyrektor szkoły ma obowiązek:

 • niezwłocznie usunąć zagrożenia bezpieczeństwa zgłoszone przez rodziców, uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
 • w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia szkolne,
 • dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa; zapewnić kontrole instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, sprzętu przeciwpożarowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zapewnić środki pierwszej pomocy w gabinecie pielęgniarki i w apteczkach zlokalizowanych w innych pomieszczeniach,
 • utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym,
 • zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo.

9.      Osoby obce odwiedzające szkołę (w tym rodzice – poza terminami zebrań) powinny na żądanie pracownika szkoły wylegitymować się lub uzasadnić swój pobyt na terenie placówki.

10.  Pracownicy szkoły, w tym szczególnie woźna, mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się na jej terenie.

IX. Strój szkolny

1.      Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego:

 • codzienny: bluzka, bluza lub sweter bez ekstrawaganckich napisów,
 • odświętny: chłopcy – biała koszula i ciemne spodnie, dziewczęta – biała bluzka i ciemna spódnica.

(Szkoła może wprowadzić własny, obowiązujący strój, np. mundurek –  zgodnie z określoną przez społeczność szkolną procedurą.)

2.      Wygląd ucznia powinien być schludny, czyste paznokcie, które mogą być pomalowane lakierem bezbarwnym, zadbana fryzura, bez krzykliwych ozdób i biżuterii.

3.      Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie obuwia na zmianę przez cały rok szkolny. W przypadku zajęć wychowania fizycznego wymagane jest obuwie sportowe.

4.      Każdy uczeń dba o kulturę słowa i używa zwrotów grzecznościowych.

X. Sala lekcyjna

1.      Uczniowie mają prawo i obowiązek do zagospodarowania powierzonej ich opiece sali lekcyjnej wg projektu uzgodnionego z wychowawcą klasy.

2.      Uczniowie mają obowiązek:

 • pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć,
 • dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
 • niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych.

3.      Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (dyżurni) dbają o porządek w klasie, utrzymują w czystości tablicę, dbają o kredę i przynoszą wodę do podlewania roślin doniczkowych.

4.      Każdy nauczyciel dba o powierzoną swojej opiece salę oraz o każdą inną salę, w której odbywa zajęcia. Wszelkie zauważone zniszczenia zgłasza kierownikowi administracyjnemu.

5.      Każdy opiekun sali raz w roku sporządza spis zgromadzonego w sali sprzętu i pomocy dydaktycznych.

XI. Nagrody i wyróżnienia

1.      Uczeń może być nagradzany za:

 • wyróżniające wyniki w nauce i zachowaniu,
 • osiągnięcia w nauce mające charakter pracy samodzielnej lub grupowej, wykraczające poza obowiązujący program nauczania (konkursy, projekty, itp.),
 • reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.,
 • aktywny udział w życiu szkoły i środowiska (praca w organizacjach szkolnych itp.),
 • pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
 • wyróżniającą postawę społeczną i moralną,
 • inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole.

2.      Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 • pochwałę wychowawcy lub nauczyciela na forum klasy,
 • pochwałę dyrektora na forum klasy lub szkoły,
 • dyplom,
 • nagrodę rzeczową (książka, piłka itp.),
 • list gratulacyjny skierowany do rodziców/ prawnych opiekunów,
 • inny rodzaj wyróżnienia lub nagrody określony przez Radę Pedagogiczną, uwarunkowany możliwościami szkoły.

3.   Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.   Uczniowie klas I – III mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego odznakę

„Uczeń na medal”, jeśli:

 • biorą czynny udział w życiu klasy,
 • osiągają wybitne wyniki w nauce (wiadomości i umiejętności przekraczają wymagania programowe),
 • są systematyczni,
 • są aktywni na zajęciach,
 • potrafią samodzielnie pracować,
 • są zawsze odpowiednio przygotowani do zajęć (odrobione zadania domowe, przygotowane dodatkowe materiały),
 • są przykładem wzorowej kultury osobistej.

5.  O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach szkoła na bieżąco informuje rodziców uczniów.

XII. Konsekwencje złego zachowania i kary

1.      Przez złe zachowanie rozumie się naruszenie porządku publicznego oraz nie stosowanie się do niniejszego regulaminu i innych dokumentów szkolnych. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń sam powinien je usunąć.

2.      Uczeń może zostać ukarany:

 • upomnieniem udzielonym przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela na forum klasy,
 • uwagą wpisaną do dzienniczka ucznia i dziennika lekcyjnego,
 • naganą udzieloną przez dyrektora na forum szkoły,
 • zakazem udziału w imprezach szkolnych,
 • czasowym lub stałym przeniesieniem do klasy równoległej,
 • w szczególnych przypadkach rodzice mogą być zobowiązani do wcześniejszego odebrania dziecka ze szkoły lub imprezy szkolnej.

3.      W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4.      Do przypadków, o których mowa w ust. 3 zalicza się:

 • agresywne zachowanie stwarzające niebezpieczeństwo zagrożenia życia innych osób,
 • częste przypadki przywłaszczania i niszczenia mienia np. szkoły, osób prywatnych, mienia publicznego, (wybryki chuligańskie, wandalizm),
 • powtarzające się uchylanie od obowiązku realizacji obowiązku szkolnego,
 • zachowanie demoralizujące innych członków społeczności szkolnej (rozprowadzanie, posiadanie, zażywanie narkotyków, używanie alkoholu).

5.      Od kar udzielonych przez wychowawcę klasy lub innych nauczycieli uczeń lub jego rodzice prawni opiekunowie mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły, od kar udzielonych przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną – do rady szkoły (jeśli taki organ istnieje w szkole) lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

6.      Odwołanie może nastąpić w ciągu 14 dni od zastosowania kary.

7.      O zastosowanych karach szkoła na bieżąco informuje rodziców/ prawnych opiekunów.

XIII. Samorządność uczniowska

1.      Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego.

2.      Uczniowie mają prawo do opracowywania i uchwalania regulaminu działalności samorządu uczniowskiego oraz wyboru opiekuna samorządu.

3.      Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.

4.      Opiekun samorządu i wychowawca klasy mają obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi.

5.      Dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności uczniowskiej i udzielenia odpowiedzi na nie.

6.      Wymiana poglądów na tematy dotyczące życia szkolnego odbywać się może na organizowanych co najmniej 2 razy w roku szkolnym sejmikach uczniowskich oraz podczas spotkań dyrektora szkoły z opiekunem samorządu.

7.      Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i spotkaniach rodziców, na których poruszane są problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.

8.      W przypadku, gdy uczniowie w ramach swojej pracy samorządowej wydają gazetkę szkolną lub w inny sposób informują społeczność szkolną o swojej działalności, mają obowiązek szanowania godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.

XIV. Uczniowskie i szkolne tradycje

1.      Uczniowie mają obowiązek kulturalnego uczestniczenia w apelach i uroczystościach szkolnych i przygotowania ich pod opieką nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

2.      W szkole organizowane jest uroczyste ślubowanie klas pierwszych oraz otrzęsiny.

3.      W pierwszym Dniu Wiosny mogą odbywać się w szkole lub poza jej terenem imprezy zorganizowane przy udziale młodzieży, ale pod ścisłą opieką nauczycieli.

4.      Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w organizowanie na terenie szkoły uroczystości środowiskowych.

5.      Szkoła może organizować też imprezy, zapraszając na nie uczniów z innych szkół. Sama również może uczestniczyć w takich imprezach lub spotkaniach organizowanych przez inne szkoły.

XV. Postanowienia końcowe

1.       Każda zmiana w regulaminie wymaga omówienia i zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

2.       Regulamin podaje się do wiadomości wszystkim członkom społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej  szkoły oraz omówienie na godzinach wychowawczych i zebraniach rodziców.

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.

Dziekanów Leśny, 12.12.2006 r.

STATUT SZKOŁY


Statut Gimnazjum /pdf/

W związku z reformą edukacji, nowy statut jest w trakcie opracowywania.


 

PROCEDURA UDZIELANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WF

Procedura udzielania zwolnień z zajęć wf /Word/

Załącznik nr 1 do procedury udzielania zwolnień z w-f /Word/

Załącznik nr 2 do procedury udzielania zwolnień z wf /Word/

Accessibility